ဗိႆနိုးျမိဳ့ေဟာင္း တူးေဖၚမွု (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ႏွင့္ထူး့ခားေသာ ေတြ့ရွိခ်က္မ်ား။

သိန္းလြင္

ဗိႆနိုးျမိဳ့ေဟာင္း တူးေဖၚမွု (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ႏွင့္ထူး့ခားေသာ ေတြ့ရွိခ်က္မ်ား။
သိန္းလြင္

 Class ၀၄၀.၂ သိန္း, ၁၆၆၀
 Author သိန္းလြင္
  Title ဗိႆနိုးျမိဳ့ေဟာင္း တူးေဖၚမွု (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ႏွင့္ထူး့ခားေသာ ေတြ့ရွိခ်က္မ်ား။
  Subject M-Archaeology of Myanmar
M-Generalities
  Publisher
  Edition ( 0000 )
  Available Books 1   copies

Library Working Hour

Monday - Friday : 9:00 AM to 5:00 PM
We're closed on Saturday and Sunday